Normativa interna Concursos 2022

NORMATIVA CONCURSOS SPEM
 

Reunida la junta a 13 de novembre de 2022 s’han establert les següents normes internes de la societat

 Categories segons edat:

INFANTILS.-  De 6 a 14anys   

SENIOR.- De 15 a 64 anys     

VETERA.- A partir del dia que compleix els 65 anys

Desenvolupament dels concursos:

S’intentarà fer sempre el màxim de concursos possible, sempre depenent del calendari de l’ASPO i del pressupost

Per participar es obligat tenir la llicencia de pesca, la federativa de l’any en curs i el concurs pagat

Els pescants seran sortejats el mateix dia del concurs

Tots els concursos seran puntuables  per la classificació anual

Per obtenir premi a final d’any s’ha d’haver participat en un mínim del 80% dels concursos

Es pot pescar amb un màxim de dues canyes  i dos hams a cada canya

No es pot pescar amb hams triples (poperes), ni amb esquers artificials, ni amb peixet o cranck

Totes les especies de peix que hi ha al riu seran pesables

El peix no es pot tenir amb cap altre tipus de recipient que no sigui el sarró

Si per qualsevol motiu el pescant assignat no està en les condicions optimes per pescar, s’haurà de comunicar a algun membre de la junta  i si aquest considera que el pescador te raó se li assignarà un altre pescant

Tot participant pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui, sempre però, sense grumejar ni pescar fora dels límits del seu lloc o prolongació imaginària del mateix (per no molestar als companys)

Qualsevol membre de la junta pot inspeccionar la pesquera i el pescador hi ha de col·laborar

Els capots puntuaran un punt menys de l’últim que ha agafat peix

La classificació de final d’any es traurà de la suma de punts segons la posició de pes i de peça a cada concurs,el primer classificat obtindrà 100 punts i a partir d’aquí s’anirà resta’n un punt per posició, exemple: 2º -99punts 3er-98 punts i així consecutivament tant per pes com per peça

En cas d’alguna irregularitat, la junta es reserva  el dret de decidir sobre una possible sanció 

Reunits a 13 de Novembre de 2022

Aprovat en assemblea per  unanimitat a 26 de Març de 2023

La Junta