Normativa Concursos SPEM

NORMATIVA CONCURSOS SPEM
Inscripcions: Termini a les 8 de la tarda del dia anterior.
Veterans: Tenen la consideració de Veterans, tots el Socis que hagin complert 65 anys.
Participació: Per participar cal ser Soci i tenir la Federativa.
Sorteig: Els pescants seran sortejats el mateix dia de concurs.
Límits d’esquers i farines per fase:
· Asticot i similars: 3 litres.
· Vers de vase: 2 terrines. (inclòs dins els 3litres).
· Foulli: ½ litre. (inclòs dins els 3 litres).
· Pinso, terres, blat de moro i llavors: 7 Kg.
· Peixet. No val.
Grumeig: El grumeig intensiu es farà al començar. Durant el concurs només esta permès granar amb el que càpiga a la ma i no de forma intensiva.
Espècies pescables: Totes.
Canyes: Es permeten dues canyes a l’aigua i 2 hams per canya. La popera no val.
Premis:
A dos grups, Més  Pes i Peix Gros. 15 premis per més pes i 15 premis per peix gros, La resta de participants tindran una ampolla de vi. En cas d’empat es tindran els mateixos punts. Els capots tindran els mateixos punts menys un que l'ùltim classificat amb pes
Classificació
La classificació de final d'any és esportiva, sense premis. Tots els diners dels que disposem es donaran en premis als concursos. Els empats a la classificació general final es resoldran a favor de qui tingui més pes en la suma de tots el concurs puntuables.
Numero de concursos:
S’intentarà fer sempre el màxim número de concursos possible depenent del calendari de l’Aspo i el pressupost.
Festa del pescador: serà per parelles i no serà classificatòria per la General. A la parella només serà obligatori que sigui Soci un membre. Es pot convidar a qui es cregui convinent.
Incripcions: Sempre que sigui per una causa justificada es podrà apuntar-se el dia el concurs, encara que demanem que sigui un últim recurs, perquè ens fa marxar més tard.
Desenvolupament de la competició
Horari:
Dissabtes: Concentració: 14,00 – Sorteig, 14,30 –Sortida: 15,00 Començament del concurs: 15,30.
Diumenges: Concentració: 6,00 – Sorteig, 6,30 –Sortida:7 ,00 Començament del concurs: 7,30.
Els llocs de pesca estaran degudament marcats. Si per qualsevol motiu el pescant es impescable el pescador pot canviar de lloc dintre els pescants que la Junta ha autoritzat, tenint que consultar-ho previament amb un membre de la junta.
Un cop fet el sorteig i repartida la documentació, es marxarà cap els pescants. 
Tot Soci pot utilitzar l’espai assignat com millor vulgui, sempre però, no podrà grumejar ni pescar fora dels límits del seu lloc o prolongació imaginaria dels mateixos.
Un cop acabada l’acció de pesca, el’ Soci ha d’anar al lloc de passatge assignat presentant el full d’inscripció. El Soci tornarà les captures a l’aigua amb la màxima cura possible just després de ser pesades.
La presentació de captures mortes o que el seu estat denoti mala conservació, implicarà la deducció del pes del total obtingut.
Control: Qualsevol membre de la Junta pot inspeccionar la pesquera. El pescador hi ha de col·laborar.